رابطه بین آشنایی به رشته و ویراستاری متن

سوال مهمی برای قاطبه نویسندگان این است که ویراستاری یک متن یا مقاله انگلیسی چگونه ممکن است در صورتی که ویراستار با آن رشته تحصیلی آشنایی دقیقی نداشته باشد؟

پاسخ این سوال در دو کلمه ی علم “زبان شناختی” و “تجربه” نهفته است. ویراستاران در گروه ویراستاری هردات با نوعی نگرش زبان شناختی، با متن به شکل ارگانیک و طبیعی رفتار میکنند و با تکیه بر تجربه خود در ویرایش مقاله های اکثر رشته های رایج، آشنایی با گفتمان های علمی و ارتباط مستقیم با نویسنده، زبان یک مقاله یا متن انگلیسی را ویراستاری می کنند.